Project Vaststellen Sourcing Strategie

Periode: 2015
Paul Leenards

Samen met het IT management van IKNL is de sourcing strategie voor een nieuwe aanbesteding van werkplek, hosting en kantoorautomatisering onderzocht en vastgesteld. Na het verlopen van het contract met de bestaande leverancier werd een marktconsultatie gehouden, waarbij vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisaties binnen IKNL verschillende leveranciers bezochten. De keuze voor de Best Value Procurement methode werd gemaakt op basis van deze ervaringen, en de aanbesteding zelf werd uitgevoerd door een extern gespecialiseerd adviesbureau.

Project Opstellen Pricing Model

Periode: 2016
Paul Leenards

Op verzoek van de financieel manager is een pricing model ontwikkeld om de voorgestelde werkplekprijzen uit de aanbesteding te toetsen aan de marktconformiteit. Door een marktonderzoek onder diverse leveranciers en het gebruik van de Outsourcing Hub kon een vergelijkingsmodel worden opgesteld, waarbij niet alleen de prijsopbouw van werkplekken werd vergeleken, maar ook uitzonderingen en bandbreedtes werden geanalyseerd.

Project Begeleiding bij Concretiseringsfase BVP

Periode: 2016-2017
Paul Leenards

Met het ontwikkelde pricing model als basis zijn gesprekken gevoerd met de geselecteerde leverancier.  Een rekenfout in de aanbesteding leidde tot onverwachte complicaties. Dit resulteerde in gesprekken met een verkeerde winnaar en later bleek dat de winnende leverancier belangrijke aspecten buiten beschouwing had gelaten. Hierdoor ontstond er meerwerk en een herziening van het pricing model toonde aan dat de kosten hoger waren dan in de aanbesteding was opgenomen. Uiteindelijk leidde dit tot een gerechtelijke uitspraak en het voortzetten van de concretiseringsfase met de oorspronkelijk geselecteerde leverancier.

Project Werkplek van de Toekomst

Periode: 2019
Paul Leenards

Vooruitlopend op een mogelijke nieuwe aanbesteding is er in workshops gesproken over de toekomstige werkplek van IKNL. Inspiratiesessies zijn gehouden om ontwikkelingen op het gebied van werkplekinrichting en de invloed op de dienstverlening te belichten. Deze sessies vormden de basis voor de verdere uitwerking van de strategie binnen het IKNL management.