Om de samenwerking tussen mensen en systemen in de digitale organisatie te optimaliseren zijn een aantal stappen te nemen. Allereerst zal natuurlijk vastgesteld moeten worden of de organisatie al goed is voorbereid om een digitale transformatie door te maken. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal daar eerst energie in gestoken worden.

In grote lijnen zijn er vier stappen te onderscheiden:

  • Ontdekken en bedenken
  • Inrichten en organiseren
  • Besturen en regisseren
  • Verbeteren en vernieuwen

Ontdekken en bedenken

Elke dag weer komen er nieuwe technologische oplossingen beschikbaar. Oplossingen die direct ingezet kunnen worden of oplossingen die nog eerst een verdere ontwikkeling moeten doormaken. Het is dan ook verstandig om eerst op zoek te gaan naar al bestaande technologie voordat een bedrijf gaat investeren in het zelf ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Tenzij deze ontwikkelingen de kern van het bedrijf raken, dan zal waarschijnlijk al het nodige worden gedaan aan Research & Development in dat specifieke vakgebied.

Veel aspecten van de digitale organisatie zijn bedoeld om de kernprocessen goed te ondersteunen. In deze gevallen kan innovatie vooral helpen om als bedrijf nog beter te kunnen concurreren of als organisatie nog beter te kunnen concentreren op datgene wat belangrijk is. Hier is het van belang om goed uit te werken hoe de beste oplossing kan worden herkend en vaak is dat juist door het achterliggende vraagstuk zo scherp mogelijk te formuleren. Dan wordt het juist makkelijker om de interessante oplossingen te ontdekken. Of door het bedenken van mogelijke oplossingen en deze te bestuderen op zaken als toegevoegde waarde, randvoorwaarden en risico’s en praktische uitvoerbaarheid.

Meer over Ontdekken en bedenken op deze pagina

Inrichten en organiseren

Om als bedrijf effectief te komen tot een optimale samenwerking tussen mensen en systemen zal deze moeten worden georganiseerd. In sommige gevallen zal de huidige organisatie onvoldoende in staat zijn om deze optimale samenwerking te kunnen realiseren. In die situaties is een nieuwe inrichting van de organisatie op zijn plaats. Dat is vooral het geval wanneer er geen logische scheiding is aan te brengen tussen mensen/systemen die in primaire keten van het bedrijf werken en de mensen/systemen die deze mensen/systemen moeten ondersteunen.

Het organiseren van de samenwerking tussen mensen en systemen gaat meestal over de verantwoordelijkheid voor werkzaamheden, het kunnen aanspreken op resultaten en het concreet uitvoeren van acties.

Meer over Inrichten en organiseren op deze pagina

Besturen en regisseren

Wanneer de organisatie voldoende is uitgewerkt en het helder is wat de verwachtingen zijn, dan zal deze ook aangestuurd moeten worden. Afhankelijk van de mate van vrijheid en de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen zal de besturing ook meer of minder aanwezig moeten zijn. Er zijn meerdere manieren om de besturing van een digitale organisatie vorm te geven en daarbij ook juist gebruik te maken van de mogelijkheden die een dergelijke organisatie biedt.

Het is niet ongebruikelijk en vaak ook gewenst om activiteiten of delen daarvan buiten de eigen organisatie te beleggen. Deze activiteiten en de resultaten hiervan zullen wel ingepast moeten worden in het groter geheel. Deze vorm van besturen noemen wij regisseren.

Meer over Besturen en regisseren op deze pagina

Verbeteren en Vernieuwen

Bij de besturing van de digitale organisatie wordt het ook duidelijk wat werkt en wat niet. Dit geeft mogelijkheden om de organisatie te verbeteren. De scope bepaalt in zekere zin ook de impact van de verbetering en de mate waarin dit wordt aangestuurd.

Wanneer het vooral gaat om het verbeteren van een stap in het proces zonder dat dit nu meteen effect heeft op het resultaat van het proces kan gesproken worden van Optimaliseren, Het kan bijvoorbeeld gaan om een verbeterde afstelling van een systeem of een duidelijkere instructie aan een medewerker waardoor het proces beter loopt. Dit zijn verbeteringen die binnen een organisatie eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.

Wanneer het vooral gaat om het verbeteren van het resultaat door het aanpassen van het proces dan kan in dit verband gesproken worden van verbeteren. Verbeteren is dus doorgaans gericht op de uitkomst van de digitale organisatie en vind dus meestal plaats in dialoog en samenspraak met de afnemers van deze uitkomst. Door de digitale organisatie zelf aan te passen kan een betere uitkomst worden gerealiseerd.

Tot slot kan er ook een nieuw resultaat worden aangeboden door een nieuwe of vernieuwde organisatie hiervoor in te richten. In dit verband wordt dan gesproken van vernieuwen. Dan is het ook vaak het geval dat bovengenoemde stappen van ontdekken, inrichten en besturen worden doorlopen.

Meer over Verbeteren en vernieuwen op deze pagina