Voor het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam zijn in twee stappen de eisen en wensen voor de nieuwe digitale werkomgeving geïnventariseerd en vastgelegd.

Het Ingenieursbureau heeft meer dan 1000 medewerkers die voor de Gemeente werken aan allerlei soorten bouwprojecten in de stad. Dit kan gaan om het vervangen van kademuren of bruggen, het aanleggen van een nieuwe tunnel of het beheersen van de waterhuishouding in de stad. Bij al deze projecten wordt gebruik gemaakt van specifieke toepassingen om constructies te ontwerpen of om berekeningen te maken. Dit stelt ook bijzondere eisen aan de digitale werkplek en de achterliggende infrastructuur.

In opdracht van de directie van het Ingenieursbureau is een inventarisatie gemaakt van het gebruik van de digitale werkomgeving en de daaruit voortvloeiende vragen aan deze omgeving. In de kern gaat het om het kunnen koppelen van technische specificaties aan wat dit concreet betekent voor de activiteiten van het Ingenieursbureau. Door de techniek te beschouwen vanuit het gebruik ontstaat er ook een beter beeld van wat er echt technisch noodzakelijk is. Daaruit volgen eisen aan de techniek en ook aan de transitie naar een nieuwe werkomgeving en het beheer in de nieuwe situatie

Aanpak

In de eerste stap is vooral gekeken naar specifiek BIM en GIS toepassingen en hoe deze zich verder gaan ontwikkelen in de nabije toekomst. Omdat het Ingenieursbureau een onderdeel vorm van een groter keten (van plan naar beheer) is het ook belangrijk om met name op de koppelvlakken goed te bekijken wat hier de consequenties van zijn.

In de tweede stap is de scope verbreed naar het hele Ingenieursbureau. Met name samenwerking met derde partijen speelt een belangrijke rol bij de verdere stappen die de digitale werkomgeving moet gaan maken.

Resultaat

Alle verzamelde eisen zijn verwerkt in een database. Hierin is een duidelijk hiërarchie vastgelegd tussen eisen die voor het hele Ingenieursbureau van belang zijn en bijzondere eisen voor specifieke toepassingen (domeinen). Ook is er onderscheid gemaakt in de meer technische eisen op het gebied van inrichting en beheersing. Uiteindelijk vormen deze verzameling aan business requirements de basis voor verdere gesprekken met de interne en externe leveranciers aan IT oplossingen,